Všeobecné zmluvné podmienky ubytovacieho zariadenie CASA PERLA (ďalej len „podmienky“) upravujú:

 • postup účastníkov pri zakladaní právneho vzťahu medzi nimi,
 • obsah vyššie uvedeného právneho vzťahu t.j. práva a povinností účastníkov z neho vyplývajúce (pozn.: práva a povinnosti ubytovateľa/prenajímateľa na jednej strane a objednávateľa/zákazníka resp. ubytovaného nájomcu na strane druhej) vrátane ďalších práv a povinností účastníkov súvisiacich s týmto právnym vzťahom,

pričom objednávateľ vyplnením a odoslaním záväznej objednávky (ďalej len „záväzná objednávka“) prostredníctvom na to určeného elektronického formulára  „REZERVÁCIA“ vyjadruje bezvýhradný a neodvolateľný súhlas s týmito podmienkami a s ubytovacím poriadkom.

Vymedzenie pojmov

 • ubytovateľom je fyzická osoba Mgr. Štefan Orsolya, korešp. adresa: Rákócziho 19, 929 01 Dunajská Streda, DIČ: 1038724731 (ďalej len „ubytovateľ“), adresa el. pošty: info@perlads.sk;
 • objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle záväznú objednávku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára „REZERVÁCIA“ (ďalej len „elektronický formulár“) umiestneného na webstránke https://perlads.sk;
 • záväznou objednávkou je objednávka odoslaná objednávateľom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára umiestneného na webstránke https://perlads.sk;
 • korešpondenčnou adresou
 • objednávateľa/nájomcu je adresa uvedená v záväznej objednávke,
 • prenajímateľa / ubytovateľa je adresa uvedená v týchto podmienkach resp. na webstránke https://perlads.sk;
 • adresou elektronickej pošty objednávateľa je
 • objednávateľa / nájomcu je adresa elektronickej pošty uvedená v záväznej objednávke,
 • prenajímateľa / ubytovateľa je adresa elektronickej pošty uvedená v týchto podmienkach resp. na webstránke https://perlads.sk;

Vznik právneho vzťahu medzi účastníkmi, jeho charakter a obsah

 • Vyplňovať a odosielať elektronický formulár v zmysle týchto podmienok sú oprávnené len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom plne spôsobilé. Neplnoleté osoby a iné osoby s obmedzenou spôsobilosťou k právnym úkonom sú oprávnené vyplňovať, odosielať elektronický registračný formulár a elektronický objednávkový formulár v zmysle týchto podmienok len v rozsahu podľa  § 9 Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Zákonní zástupcovia osôb, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony zodpovedajú podľa § 422 a nasl. Občianskeho zákonníka v celom rozsahu za škody, ktoré vznikajú ubytovateľovi v súvislosti s úkonmi takýchto osôb.
 • Elektronickým potvrdením záväznej objednávky zo strany ubytovateľa vznikne medzi účastníkmi nájomno-právny vzťah založený nájomnou zmluvou, v rámci ktorého ubytovateľ vystupuje v právnej pozícii prenajímateľa (ďalej len „prenajímateľ“ „ubytovateľ“) a objednávateľ v právnej pozícii nájomcu (ďalej len „nájomca“ resp. „ubytovaný“ príp. „zákazník“). Nečinnosť ubytovateľa v tejto súvislosti (pozn.: absencia elektronickej alebo písomnej reakcie na záväznú objednávku) nemá za následok uzavretie nájomnej zmluvy a s tým spojený vznik nájomno-právneho vzťahu. Prenajímateľ je povinný poskytnúť ubytovanie objednávateľovi a osobám ním označeným v záväznej objednávke v rozsahu a spôsobom, ako to vyplýva z obsahu ubytovateľom potvrdenej záväznej objednávky, z týchto podmienok a ubytovacieho poriadku. Objednávateľ odoslaním záväznej objednávky vyjadruje bezvýhradný a neodvolateľný súhlas s týmito podmienkami, s ubytovacím poriadkom, s cenníkom za ubytovanie zverejneným na webstránke https://perlads.sk a taktiež so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj osobných údajov ďalších dotknutých osôb uvedených v záväznej objednávke za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu účastníkov ako aj ďalších s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich zo všeobecne-záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 • Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od nájomnej zmluvy za podmienok a spôsobom uvedených v týchto podmienkach a v ubytovacom poriadku s tým, že je zároveň povinný uhradiť v prospech ubytovateľa stornopoplatok podľa príslušných ustanovení ubytovacieho poriadku. Stornopoplatok podľa predchádzajúcej vety je splatný do 24 hodín odo dňa doručenia odstúpenia od nájomnej zmluvy ubytovateľovi s tým, že sa účastníci dohodli, že ubytovateľ je oprávnený započítať si jednostranne jeho splatnú pohľadávku voči objednávateľovi (nájomcovi) na zaplatenie sotnopoplatku proti pohľadávke objednávateľa (nájomcu) na vrátenie zaplatenej zálohy príp. ceny za ubytovanie.  Zvyšok zaplatenej zálohy alebo ceny za ubytovanie po odpočítaní stornopoplatku podľa predchádzajúcej vety je ubytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi (nájomcovi) podľa prísl. ustanovení týchto podmienok resp. ubytovacieho poriadku, ak sa účastníci nedohodnú inak.
 • Účastníci uskutočňujú jednostranné právne úkony týkajúce sa ich právneho vzťahu v zásade elektronickou formou (pozn.: okrem prípadov, kedy tieto podmienky výslovne určujú, že konkrétny právny úkon má byť uskutočnený písomne), pričom elektronické správy obsahujúce prejavy ich vôle sa doručujú na adresu elektronickej pošty účastníkov s tým, že tieto podmienky príp. ubytovací poriadok môže určovať prípady, kedy konkrétny jednostranný právny úkon účastníka má byť uskutočnený v písomnej forme.
 • Ak tieto podmienky alebo ubytovací poriadok určujú, že konkrétny právny úkon účastníka má byť uskutočnený v písomnej forme, tak nedostatok zachovania uvedenej formy má za následok neplatnosť dotknutého právneho úkonu.
 • Ak právny úkon má byť v zmysle týchto podmienok alebo ubytovacieho poriadku uskutočnený v písomnej forme, tak dotknutá písomnosť musí byť doručená druhému účastníkovi na korešpondenčnú adresu (pozn.: korešpondenčná adresa ubytovateľa je uvedená v týchto podmienkach resp. na webstránke https://perlads.sk a korešpondenčná adresa ubytovateľa je uvedená v záväznej objednávke), inak je právny úkon voči druhému účastníkovi neúčinný. Fikcia doručenia uvedená v ďalšom sa vzťahuje na doručovanie všetkých písomností medzi účastníkmi.
 • V prípade doručovania písomností cestou pošty prostredníctvom listovej zásielky zaslanej na korešpondenčnú adresu dotknutého účastníka sa považuje listová zásielka za doručenú najneskôr tretím (3) dňom po odovzdaní listovej zásielky na poštovú prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť reálneho doručenia listovej zásielky a taktiež bez ohľadu na to, či sa adresát o listovej zásielke dozvie alebo nie (ďalej len „fikcia doručenia“).
 • V prípade elektronického doručovania dokumentácie sa považuje elektronický dokument za doručený nasledujúcim dňom po dni preukázateľného odoslania e-mailu na adresu elektronickej pošty dotknutého účastníka, ibaže dotknutý účastník dostatočne preukáže, že v čase odoslania e-mailu bola jeho elektronická schránka označená adresou elektronickej pošty v čase odoslania dotknutého e-mailu nefunkčná.
 • Objednávateľ odoslaním záväznej objednávky vyjadruje bezvýhradný a neodvolateľný súhlas s výškou stornopoplatkov a príp. iných sankcií uvedených v týchto podmienkach a v ubytovacom poriadku a taktiež potvrdzuje, že ich výška
 • nie je v rozpore s dobrými mravmi a v celom rozsahu zodpovedá povahe a hospodárskemu významu ich právneho vzťahu a že
 • zaplatením stornopoplatku nie sú dotknuté nároky účastníkov na náhradu prípadnej škody a ani iné ich nároky.

Záverečné ustanovenia

 • Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok a taktiež ubytovacieho poriadku. Povinnosť  ubytovateľa oznámiť zmeny  týchto podmienok a ubytovacieho poriadku objednávateľovi/ubytovanému nájomcovi je splnená umiestnením ich nového resp. aktualizovaného znenia na webstránke https://perlads.sk.
 • Podmienky a ubytovací poriadok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webstránke https://perlads.ska účinnosť voči konkrétnemu objednávateľovi momentom odoslania záväznej objednávky. Ak ku zmene týchto podmienok a k ich zverejneniu na webstránke https://perlads.sk dochádza po odoslaní záväznej objednávky, zmeny podmienok a ubytovacieho poriadku voči dotknutému objednávateľovi/ubytovanému nájomcovi nenadobúdajú účinnosť iba v prípade, ak objednávateľ/ubytovaný nájomca do 24 hodín od zverejnenia zmenených podmienok a/alebo ubytovacieho poriadku doručí ubytovateľovi elektronický nesúhlas s konkrétnymi zmenami  podmienok príp. ubytovacieho poriadku.
 • Na právne vzťahy účastníkov sa primerane vzťahujú prísl. ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení upravujúce nájomnú zmluvu. Osobitné dojednania účastníkov obsiahnuté v ubytovateľom potvrdenej záväznej objednávke majú prednosť pred súvisiacou dispozitívnou právnou úpravou vyplývajúcou z prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka.