Ako si zarezervovať pobyt?

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili tým, že ste sa na nás obrátili pri výbere Vašej dovolenky. Aby bol postup vybavovania Vašej objednávky čo najrýchlejší, v nasledovných riadkoch nájdete návod na vyplnenie objednávky.

 • Objednávku je možné realizovať výhradne prostredníctvom elektronického rezervačného formulára sprístupneného na našej webstránke https://perlads.sk, webstránkach našich zmluvných sprostredkovateľov alebo priamo e-mailom na info@perlads.sk.
 • Pri objednávaní pobytu alebo požiadavke na kalkuláciu pobytu Vás prosíme uviesť nasledovné údaje:
  1. meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska (pozn.: uvedená adresa sa považuje zároveň za korešpondenčnú adresu), telefónne číslo, adresu elektronickej pošty,
  2. požadovaný presný termín Vášho pobytu vrátane dňa a hodiny predpokladaného príchodu a odchodu,
  3. určenie Vami zvolenej izby, alebo apartmánu
  4. počet osôb, o ubytovanie ktorých žiadate,
  5. dodatočné požiadavky.
 • Rezervačný poplatok je 50 % z celkovej ceny ubytovania a je splatný najneskôr do 48 hodín od  vykonania úspešnej rezervácie pobytu (pozn.: za úspešnú rezerváciu pobytu sa pokladá potvrdenie záväznej objednávky zo strany ubytovateľa). Neuhradením rezervačného poplatku do termínu splatnosti je rezervácia pobytu automaticky pokladaná ubytovateľom za stornovanú zo strany objednávateľa, a preto sa v ďalšom na takúto objednávku neprihliada.
 • Doplatok do 100% ceny pobytu sa uhrádza bezhotovostne (pozn.: bankovým prevodom na bankový účet ubytovateľa) alebo hotovostne pred nástupom na pobyt, ak to nie je účastníkmi dohodnuté inak, pričom príslušná bezhotovostná platba sa pokladá za uhradenú až momentom zaúčtovania/pripísania dotknutej peňažnej sumy bankou na bankový účet ubytovateľa.
 • Ubytovanie v deň nástupu na pobyt je možné od 14.00 h do 19.00 h dotknutého dňa. Uvoľnenie izby, resp. objektu sa realizuje v deň odchodu do 10.00 h dotknutého dňa. V závislosti od obsadenosti ubytovacieho zariadenia je možné si dopredu dohodnúť individuálne časy obsadenia a uvoľnenia ubytovania.
 • Termín rezervácie pobytu je záväzný pre obe strany.  V prípade požiadavky objednávateľa na zmenu dohodnutého termínu pred nástupom na pobyt je táto zmena možná iba po preukázateľnom odsúhlasení takejto požiadavky ubytovateľom.
 • Odoslaním elektronickej rezervácie/objednávky pobytu zákazník vyjadruje súhlas s Ubytovacím poriadkom, platobnými, obchodnými a storno podmienkami ubytovateľa.

Zrušenie pobytu:

 • Zrušenie zarezervovaného pobytu je možné iba na základe súhlasu oboch strán, a to písomnou formou resp. elektronicky prostredníctvom e-mailu. Dátum odoslania emailu zo strany objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety je považovaný za dátum stornovania rezervovaného pobytu. V žiadosti o zrušenie pobytu uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje, bankové údaje a dohodnutý (rezervovaný) termín pobytu. Na základe Vašej písomnej resp. elektronickej žiadosti o zrušenie rezervácie pobytu Vám bude vrátený preddavok znížený o sumu stornopoplatku, a to na bankový účet uvedený v písomnej resp. elektronickej žiadosti.

Stornovacie poplatky (ďalej len „stornopoplatok“) – v prípade zrušenia rezervácie je objednávateľ povinný uhradiť v prospech ubytovateľa stornopoplatok, a to nasledovne:

 • viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu vo výške 10 Eur
 • 21-30 dní pred začiatkom pobytu vo výške 25 % z celkovej ceny ubytovania
 • 11-20 dní pred začiatkom pobytu vo výške 50 % z celkovej ceny ubytovania
 • 10-3 dni pred začiatkom pobytu vo výške 75 % z celkovej ceny ubytovania
 • menej ako 2 dni pred začiatkom vo výške pobytu 100 % z celkovej ceny ubytovania
 • po nástupe na pobyt vo výške 100 % z celkovej ceny ubytovania.

 

Ubytovací poriadok, platobné, obchodné a storno podmienky

(ďalej len „ubytovací poriadok“, či „podmienky“)

1. Zmluvný vzťah 

Právny vzťah medzi objednávateľom resp. záujemcom/záujemcami o poskytnutie ubytovania (ďalej len zákazník) na jednej strane  a prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia, na strane druhej, ktorým je fyzická osoba Mgr. Štefan Orsolya, korešpondenčná adresa: Rákócziho 19, 929 01 Dunajská Streda, DIČ: 1038724731 (ďalej len ubytovateľ) sa riadi prísl. ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Podrobnú úpravu týkajúcu sa právneho vzťahu účastníkov, jeho vzniku, obsahu a zániku obsahujú podmienky.

Dojednania obsiahnuté v ubytovateľom potvrdenom Rezervačnom formulári o ubytovanie majú prednosť pred týmito podmienkami.

Zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a zákazníkom vzniká na základe ubytovateľom potvrdenej  záväznej objednávky záujemcu o poskytnutie ubytovacích služieb vytvorenej a odoslanej najmä prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webstránke www.perlads.sk , ktorá objednávka je zákazníkom vyplnená a odoslaná predovšetkým cez kontaktný formulár (ďalej len „záväzná objednávka“). Odoslaním záväznej objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom podmienok a ubytovacieho poriadku, najmä s cenou, platobnými a storno podmienkami ubytovania a tieto akceptuje v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad. Zákazník, ktorý vytvorí a odošle záväznú objednávku, zodpovedá za celú skupinu ním označených osôb ubytovaných v CASA PERLA na základe jeho záväznej objednávky. Záväznú objednávku záujemcu o ubytovanie potvrdí ubytovateľ elektronicky. Mlčanie alebo nečinnosť ubytovateľa v tejto súvislosti nemá za následok potvrdenie záväznej objednávky záujemcu, teda prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Nájomná zmluva medzi ubytovateľom a záujemcom/objednávateľom vzniká až  momentom  akceptovania/potvrdenia záväznej objednávky záujemcu zo strany ubytovateľa formou a postupom uvedeným v podmienkach.

 1. Ceny za ubytovanie / pobyt 

Ceny sú uvedené k nahliadnutiu v cenníku umiestnenom na webstránke www.perlads.sk , sekcia cenník a sú pre objednávateľa a ďalšie spolu s ním ubytované osoby záväzné. Fyzická osoba Mgr. Štefan Orsolya nie je platcom DPH.

 1. Úhrada ceny za pobyt 

Pri objednaní ubytovacích služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške určenej ubytovateľom (prenajímateľom), ktorá je splatná do 48 hodín od okamihu potvrdenia záväznej objednávky. Doplatok je splatný najneskôr pred nástupom na pobyt. Platby je možné vykonávať prevodom na bankový účet ubytovateľa číslom SK                                vedený so SLSP a.s., pob. Dunajská Streda alebo v hotovosti.

 1. Storno podmienky 

Zákazník má právo zrušiť rezerváciu pobytu t.j. odstúpiť od zmluvy (pozn.: zmluva medzi účastníkmi vzniká  potvrdením záväznej objednávky zo strany ubytovateľa). Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou príp. elektronicky prostredníctvom emailu. Za okamih odstúpenia od zmluvy sa považuje deň doručenia dokladu o zrušení akceptovanej/potvrdenej objednávky na adresu Štefan ORSOLYA – CASA PERLA, Rákócziho 19, 929 01 Dunajská Streda, alebo email ubytovateľa: info@perlads.sk

Pri odstúpení od potvrdenej objednávky je zákazník povinný zaplatiť stornopoplatok vo výške :

Stornovacie poplatky – v prípade zrušenia rezervácie :

 • viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu vo výške 10 Eur
 • 21-30 dní pred začiatkom pobytu vo výške 25 % z celkovej ceny ubytovania
 • 11-20 dní pred začiatkom pobytu vo výške 50 % z celkovej ceny ubytovania
 • 10-3 dni pred začiatkom pobytu vo výške 75 % z celkovej ceny ubytovania
 • menej ako 2 dni pred začiatkom pobytu vo výške 100 % z celkovej ceny ubytovania
 • po nástupe na pobyt 100 % z celkovej ceny ubytovania

Zákazník berie na vedomie, že výška stornopoplatkov je určovaná s prihliadnutím na povahu ponúkaných služieb a zodpovedá nákladom ubytovateľa na rezerváciu a prípravu dotknutej časti ubytovacieho zariadenia. S prihliadnutím na uvedené zákazník bezvýhradne akceptuje sumu storno poplatkov uvedených vyššie.

Ubytovateľ ODPORÚČA ZÁKAZNÍKOVI dojednať poistenie proti stornu UBYTOVACÍCH SLUŽIEB (napr. Úrazové poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku vrátane nákladov súvisiacich so zrušením cesty).
Storno poplatok je zákazník povinný uhradiť aj v prípade, ak sa zákazník nezúčastní dojednaného  pobytu v dôsledku ním udaných nesprávnych údajov na záväznej objednávke. Zmena termínu (pokiaľ nie je dohodnuté inak) sa považuje za stornovanie pobytu a zároveň novú objednávku.
V prípade, keď objednávateľovi/zákazníkovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej zálohy na cenu pobytu, zaväzuje sa ubytovateľ túto uhradiť najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia zrušenia rezervácie pobytu. Podmienky kompenzácie pohľadávok účastníkov dotýkajúcich sa vrátenia zaplatenej zálohy resp. ceny za pobyt a zaplatenia storno poplatkov sú obsiahnuté v podmienkach. Ubytovateľ nie je v omeškaní s úhradou zálohy do doby, než mu bude oznámené číslo účtu objednávateľa, na ktorý má byť záloha vrátená.

Ubytovateľ – vystupujúci po potvrdení záväznej objednávky v právnej pozícii prenajímateľa – má právo objednaný pobyt zrušiť v prípade, že dôjde k vážnym a nepredvídateľným okolnostiam (napr. vyššia moc, živelná pohroma, katastrofa, iné okolnosti, ku ktorým dochádza nezávisle od jeho vôle, ktoré znemožňujú poskytovanie ubytovania za dojednaných podmienok. V tomto prípade môže prenajímateľ zákazníkovi ponúknuť ubytovanie v inom náhradnom termíne. Ak zákazník túto ponuku odmietne, bude mu vrátená už uhradená suma za pobyt v plnej výške. Zákazník nie je oprávnený v tejto súvislosti požadovať žiadne ďalšie náhrady.

Ubytovateľ/prenajímateľ má nárok na zaplatenie stornopoplatku aj v prípade, že zákazník zruší ubytovateľom potvrdenú záväznú objednávku t.j. odstúp od nájomnej zmluvy zo závažných dôvodov na jeho strane. Ubytovateľ na tento účel odporúča zákazníkom dohodnúť si  individuálne poistenie proti stornopoplatkom. Ubytovateľ nezodpovedá za prevádzku športových, kultúrnych a rekreačných zariadení, reštaurácií a obchodov v okolí ubytovacieho zariadenia, avizovaných na jeho webových stránkach.

 1. Zodpovednosť za škody a reklamácie 

Zákazník / ubytovaný je povinný v prípade spôsobenia škody uhradiť škodu na mieste v hotovosti ubytovateľovi, ak sa účastníci nedohodnú inak.

V prípade, že sa na ubytovacom zariadení vyskytnú poškodenia, je zákazník / ubytovaný povinný ihneď o tomto upovedomiť ubytovateľa, ktorého povinnosťou je tieto závady, podľa ich povahy a charakteru, odstrániť a to pokiaľ možno ihneď. Pokiaľ nedôjde k okamžitému odstráneniu poškodenia, zákazník / ubytovaný s ubytovateľom spíšu zápis, ktorý bude obsahovať popis poškodenia, výšku nákladov spojených s ich odstránením a taktiež údaje osoby/osôb, ktorá/ktoré ju spôsobili.

 1. Pobyt so psom alebo inými zvieratami 
  Pobyt so psom alebo inými zvieratami je v objekte CASA PERLA vrátane jeho areálu zakázaný.8. Ubytovací poriadok 

  1. Zákazník / ubytovaný je pri nástupe do ubytovacieho zariadenia povinný vyplniť ubytovací formulár a ubytovateľovi odovzdať zoznam osôb, ktoré budú ubytovacie zariadenie užívať spoločne so zákazníkom. Zoznam podľa predchádzajúcej vety obsahuje, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje ďalších ubytovaných osôb. Podľa vyplnených údajov ubytovateľ zákazníka / ubytovaného tuzemca, ako aj tieto ďalšie osoby zaeviduje.
  2. V cene pobytu nie je obsiahnuté poistenie. Za úrazy a za poškodenie alebo odcudzenie majetku ubytovaných osôb a zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osoby/tretích osôb, ubytovateľ nezodpovedá a zákazník / ubytovaný sa týchto nárokov voči ubytovateľovi odoslaním záväznej objednávky výslovne vzdáva.
  3. Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas nástupu na ubytovanie najskôr od 14.00 hodiny, najneskôr do 19.00 hodiny dotknutého dňa, ak sa účastníci nedohodnú inak.
  4. Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas ukončenia pobytu a opustiť dotknuté priestory ubytovacieho zariadenia do 10.00 hodiny dojednaného dňa, ak sa účastníci nedohodnú inak.
  5. Za ubytovanie a základné služby s ním spojené je zákazník / ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu na začiatku pobytu, ak nie je dohodnuté inak.
  6. V prípade predčasného ukončenia či prerušenia pobytu bez zavinenia na strane ubytovateľa nevzniká tomuto povinnosť vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu pobytu a ani jej pomernú časť. Ubytovateľ však môže – vzhľadom na závažné dôvody – postupovať odlišne od tohto ustanovenia.
  7. V cene pobytu je zahrnutá posteľná bielizeň a uteráky. Prezuvky musia mať ubytované osoby vlastné. Zákazník / ubytovaný berie na vedomie, že v ubytovacom zariadení je stanovená povinnosť sa prezúvať a nie je povolené sa v ňom zdržiavať vo vonkajšej obuvi.
  8. Zákazník / ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať ďalšie priestory a príslušenstvo ubytovacieho zariadenia.
  9. Ubytovateľ je povinný odovzdať zákazníkovi / ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
  10. Zákazník / ubytovaný je povinný v areály ubytovacieho zariadenia udržiavať poriadok, čistotu, vrátane altánku, záhrady a jej príslušenstva. Ubytovateľ nenesie zodpovednosť za úrazy či za škodu vzniknuté na majetku ubytovaných osôb spôsobené napr. nedostatočným odprataním snehu okolo objektu alebo pádom snehu zo strechy a zákazník / ubytovaný sa týchto nárokov voči ubytovateľovi odoslaním záväznej objednávky výslovne vzdáva.
  11. Pri nástupe do ubytovacieho zariadenia je zákazník / ubytovaný povinný sa presvedčiť, či je ubytovací objekt riadne vybavený a nepoškodený. V prípade poruchy je povinný ihneď vyrozumieť ubytovateľa.
  12. Zákazník / ubytovaný nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať v ubytovacom zariadení žiadne zmeny, stavebné či iné úpravy.
  13. Zákazníkovi / ubytovanému nie je dovolené užívanie tabakových výrobkov vo vnútri ubytovacieho objektu.
  14. Zákazník / ubytovaný je povinný pri ukončení ubytovania zanechať objekt v pôvodnom a riadnom stave.
  15. V priebehu pobytu nie je zákazníkovi / ubytovanému dovolené ubytovať pozvané návštevy či iné osoby.
  16. Zákazník / ubytovaný je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť okná, vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické spotrebiče a iné prístroje a objekt uzamknúť.
  17. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do štrnásť rokov v izbách a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia bez dozoru dospelých.
  18. Zákazník / ubytovaný v celom rozsahu zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí v ubytovacom zariadení on, alebo ostatní ubytovaní pre ktorých objednával ubytovanie, a jeho povinnosťou je tieto škody bezodkladne nahlásiť ubytovateľovi, nahradiť ich výšku a uvedené si nechať potvrdiť ubytovateľom.
  19. Zákazník / ubytovaný je v priebehu pobytu povinný v objekte a spoločných priestoroch areálu ubytovacieho zariadenia udržiavať poriadok a čistotu.
  20. Zákazník / ubytovaný môže v areáli ubytovacieho zariadenia zakladať oheň len v miestach na to výslovne určených a označených ubytovateľom – vonkajšie ohnisko, vnútorný a vonkajší krb. Po odchode od vonkajšieho krbu je zákazník / ubytovaný povinný riadne uhasiť oheň a zabezpečiť, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Dojednáva sa zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet v okolí objektu mimo miesta na to určené.
  21. Vnútri ubytovacieho objektu je zakázané fajčenie.
  22. V čase ubytovania zákazníka / ubytovaného sa môže ubytovateľ presvedčiť, či je v objekte všetko v poriadku a objekt je užívaný v súlade s podmienkami, ubytovacím poriadkom a zmluvou.
  23. Zákazník / ubytovaný môže ukončiť pobyt pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, avšak bez nároku na akékoľvek finančné protiplnenie.
  24. Ubytovateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby ubytovanie vypovedať bez výpovednej doby, ak zákazník / ubytovaný v zariadení ubytovateľov aj napriek výzve ubytovateľa alebo ním poverenej osoby hrubo porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy alebo inak porušil či porušuje ustanovenia podmienok a/alebo ubytovacieho poriadku.
  25. V prenajatom objekte je zakázané používanie akejkoľvek pyrotechniky mimo 31.12. (Silvester) príslušného roka s tým, že v uvedenom prípade je používanie pyrotechniky možné iba v súlade s pokynmi ubytovateľa vo vonkajších priestoroch.
  26. Prípadné sťažnosti a návrhy na zlepšenie služieb prijíma výhradne ubytovateľ.
  27. Zákazník odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si podmienky a ubytovací poriadok prečítal, porozumel im, že s podmienkami a ubytovacím poriadkom súhlasí bez akýchkoľvek výhrad a zaväzuje sa ich v celom rozsahu rešpektovať  a dodržiavať.
  28. V prípade, že zákazník (objednávateľ) a ubytovaný nie je tá istá osoba, je zákazník povinný ubytovaného poučiť o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich podmienok a ubytovacieho poriadku. Zákazník (objednávateľ) zodpovedá za to, že ubytovaný bude dodržiavať tieto podmienky počas celej doby pobytu. Zákazník (objednávateľ) zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú ubytovanými spoločne a nerozdielne.

Tieto podmienky a ubytovací poriadok a pokyny vstupujú do platnosti dňom 1.1.2020 a nadobúdajú účinnosť vo vzťahu ku konkrétnemu objednávateľovi/zákazníkovi/ubytovanému  okamihom odoslania záväznej elektronickej rezervácie / objednávky prostredníctvom webstránky  www.perlads.sk   alebo prostredníctvom webstránok  zmluvných sprostredkovateľov ako je booking.sk a pod.